top of page

אישור שימוש בצילומים

אני הח"מ, מצהיר בזאת כלפי מכללת רידמן ו/או כלפי מי מטעמה (להלן:"המכללה") כדלקמן:

  1. אני מתיר בזאת למכללה לצלם אותי בכל מצלמה לרבות במצלמת וידאו, וכן לעשות כל שימוש בצילומים ו/או בתמונות ו/או בקבצים ו/או בסרטים ו/או בכל תוצר אחר כתוצאה מהצילומים שאני מצולם בהם, בין שהנני מופיע בהם בנפרד באופן אישי ובין שאני מופיע בהם ביחד עם אנשים נוספים (כל אלו יקראו להלן: "התצלומים") ולעשות בהם כל שימוש בכל עת לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או קידום מכירות של המכללה (בלבד), בכל מדיה לרבות: אתר האינטרנט, עיתונות, טלוויזיה, פרסומים מודפסים שונים, לרבות: עלונים, חוברות לימוד וכיו"ב (להלן: "השימוש").

  2. אני מוותר בזאת כלפי המכללה על כל זכות שיש לי בתצלומים עפ"י כל דין, לרבות זכויות קניין וקניין רוחני וכן כל הזכויות הנובעות ממנה, לרבות זכות יוצרים (כל אלו יקראו להלן: "הזכויות") ומעביר בזאת, את הזכויות בתצלומים, לקניינה הבלעדי והמוחלט של המכללה.

  3. אני מסכים כי שימוש בתצלומים מצד המכללה, לא ייחשב בשום אופן לפגיעה בפרטיות ו/או בכל זכות שיש לי עפ"י כל דין והנני מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה מצידי ו/או מצד כל מי מטעמי, כלפי המכללה ביחס לשימוש בתצלומים.

  4. הנני מאשר ומסכים כי אינני זכאי לכל תמורה בעבור השימוש של המכללה בתצלומים.

<< קרא עוד

אישור שימוש בצילומים

כל הזכויות שמורות ל"מכללת רידמן" 2021

bottom of page